Ziggy Goes Zab-a-Ding-a-Wheeeeeeeee

Staying safe doesn't mean children can't have lots of fun!

For nursery and primary school levels:

  • ELC
  • P1

Ziggy learns how to stay safe on a bike or scooter

Read and listen to this story where Ziggy finds out how wearing a helmet when riding a bike or a scooter can help us stay safe on the road. You can hear him getting more excited as he has more fun along the way!

You can read at your own pace using the arrows. Or, have it read to you (choose from English, Gaelic or Scots) by pressing ‘Play’.

Zab-a-ding-a-doo!

Anndra, Magaidh agus Siogaigh a’ marcachd rothairean agus sgùtairean anns a’ phàirc-chluich

Ziggy Goes Zab-a-Ding-a-Wheeeeeeeee by Lynda Kennedy and Lynn Taylor

Siogaidh a’ Dol Sab-a-Diong-a-Uììì – Sgeulachd le Lynda Kennedy agus Dealbhan le Lynn Taylor

Ziggy Goes Zab-a-Ding-a-Wheeeeeeeee by Lynda Kennedy an Lynn Taylor

Shout ‘Zab-a-Ding-a-Doo’ to Ziggy!

Today Ziggy is going to the park.

Let’s see if he can Go Safe.

Èigh ‘Sab-a-Diong-a-Dù’ ri Siogaidh!

An-diugh tha Siogaidh a ’dol dhan phàirc.

Saoil an urrainn dha Siubhal Sàbhailte.

Shout ‘Zab-a-Ding-a-Doo’ tae Ziggy!

Ziggy is gan tae the park the day.

Let’s see if he can gan safe.

Ziggy shines the torch on his watch

It’s a gorgeous spring day so Andrew, Maggie and Ziggy are going to the park.

Ziggy loves going to the park.

There aren’t any parks on Ziggy’s planet because they don’t have any grass.

‘S e latha brèagha Earraich a th’ ann agus tha Anndra, Magaidh agus Siogaidh a ’dol dhan phàirc.

Is toil le Siogaidh a bhith a’ dol dhan phàirc.

It’s a bonnie spring day so Andrew, Maggie and Ziggy are gan tae the park.

Ziggy loves gan tae the park.

There arenae onie parks oan Ziggy’s planet because they dinna hiv onie grass.

Ziggy and Maggie in the hallway with Mum fastening Andrew’s bike helmet

They don’t have any sheep either.

Which is just as well really, because they wouldn’t have anything to eat!

Chan eil pàircean sam bhith air a’ phlanaid aig Siogaidh oir chan eil feur ann.

Chan eil caoraich ann nas motha.

Rud a tha cheart cho math, oir cha bhiodh càil aca ri ithe!

They dinna hiv onie sheep either.

Which is jist as weell really, because they wouldnae hiv oniethin tae eat!

A close up of Ziggy and Mum fastening Andrew’s bike helmet

‘Can we take our bikes to the park?’ asks Andrew.

‘Course,’ says Mum. ‘Ziggy can borrow
Maggie’s scooter.’

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ shrieks Ziggy

‘No!’ says Maggie. ‘My scooter.’

‘Am faod sin na baidhsagalan againn a thoirt dhan phàirc?’ dh ’fhaighnich Anndra.

‘Faodaidh,’ arsa Mamaidh. ‘Faodaidh Siogaidh iasad fhaighinn dhan sgutar aig Magaidh.’

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ dh’eigh Siogaidh le sgriach.

‘Chan fhaod! ’Arsa Magaidh.

‘An sgutar agamsa a th’ ann.’

‘Can we take wir bikes tae the park?’ asks Andrew.

‘Course’ says Mum. ‘Ziggy can get a loan o Maggie’s scooter.’

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ shrieks Ziggy.

‘Naw!’ says Maggie. ‘Ma scooter.’

Andrew on his bike in the garden, with Ziggy pointing at Maggie on her scooter beside Mum

‘Well,’ says Mum with a big smile, ‘I was thinking that as you’re a big grown-up nursery girl now, you could have Andrew’s old bike with the super-duper stabilisers.’

‘Zab-a-Doo-a-Zing!’ shrieks Maggie, not getting it quite right.

‘Uill,’ arsa Mamaidh le gàire mhòr, ‘bha mi smaoineachadh bhon a tha thusa nad nighean mhòr san sgoil-àraich a-nis, gum faodadh tu seann bhaidhsagal Anndra leis na rothan-stèidheachaidh spaideil fhaighinn.’

‘Sab-a-Dù-a-Siong!’ dh’èigh Magaidh le sgriach, ‘s gun i ga fhaighinn buileach ceart.

‘Weell,’ says Mum wi a big smile. ‘A was thinking that as ye’re a big grown-up nursery lassie nou, ye cuid hiv Andrew’s aul bike wi the super-duper stabilisers.’

‘Zab-a-Doo-a-Zing!’ squecks Maggie, no gettin it quite richt.

Ziggy pointing at Maggie on her scooter beside Mum in the garden

‘Before we go to the park we need to pop to the shops to get Maggie a helmet,’ Mum says.

Andrew groans. He doesn’t like going to the shops.

He’d rather do anything than go to the shops.

Ok, maybe not quite anything. He wouldn’t like to bathe in a bath of wiggly worms.

‘Mus tèid sinn dhan phàirc feumaidh sinn a dhol dha na bùithan airson clogaid fhaighinn airson Magaidh,’ ’thuirt Mamaidh.

Leig Anndra osna. Cha toil leis a bhith a’ dol dha na bùithean.

B’ fheàrr leis rud sam bith a dhèanamh seach a dhol dhan na bùithean.

Uill, ‘s dòcha nach e builleach rud sam bith. Cha chòrdadh e ris e fhèin a nighe ann an amar làn bhoiteagan.

‘Afore we gan tae the park we need tae pop tae the shops tae get Maggie a helmet,’ Mum says.

Andrew groans. He doesnae like gan tae the shops.

He’d rather do oniething than gan tae the shops.

Ok, mibbe no quite oniethin. He wouldnae like tae bathe in a bath o wiggly worms.

Andrew thinking about a worm

‘What’s a helmet?’ asks Ziggy.

‘It’s that thing on your head!’ laughs Maggie.

‘Ooh, I forgot’ giggles Ziggy.

‘But why do you need helmets on this planet? You don’t whizz around in space rockets… Do you?’ he asks hopefully.

‘Dè a th’ ann an clogaid?’ dh’fhaighnich Siogaidh.

‘An rud sin a th’ air do cheann!’ arsa Magaidh le gàire.

‘Oh, dhìochuimhnich mi’ thuirt Siogaidh ‘s e miogadaich. ‘Ach carson a dh’fheumas tu clogaid air a’ phlanaid seo? Chan eil sibh a leum mun cuairt ann an rocaidean fànais… A bheil?’ dh’fhaighnich e gu dòchasach.

‘Whit’s a helmet?’ asks Ziggy.

‘It’s that thing oan your heid!’ laughs Maggie.

‘Ooh, A forgot’ giggles Ziggy.

‘Bit why dae ye need helmets oan this planet? Ye dinna whizz aroon in space rockets… Dae ye?’ he asks hopefully.

Maggie pointing at Ziggy’s head

‘No,’ says Andrew.

‘But when we whizz around on our bikes we need helmets to protect our heads. That’s where we keep our brains.’

‘Ooh,’ says Ziggy.

‘Chan eil, ’arsa Anndra, ‘ach nuair a tha sinn a’ dol mun cuairt air na baidhsagalan againn feumaidh sinn clogaidean airson ar cinn a dhìon. Sin far a bheil sinn a’ cumail na h-eanchainnean againn.’

‘Oh,’ arsa Siogaidh.

‘Naw,’ says Andrew.

‘Bit when we whizz aroon oan oor bikes we need helmets tae protect wir heids. That’s whaur we keep wir brains.’

‘Ooh,’ says Ziggy.

Andrew pointing at Ziggy’s head

‘It’s just as well I’ve got my own, then. My Mummy says that I’ve got a really, really, really big brain because I can count to 20 and know all my shapes and colours.’

‘Wow, that is big,’ laughs Andrew.

‘No wonder you have to keep your helmet on all the time.’

‘Tha e cho math gu bheil mo chlogaid fhèìn agam ma tha. Tha mo mhamaidh ag ràdh gu bheil eanchainn uabhasach, uabhasach, uabhasach mòr agamsa a chionn ‘s gun tèid agam air cunntais gu 20 agus tha fios agam air na cumaidhean agus na dathan air fad.’

‘Gu sealladh, tha sin mòr,’ thuirt Anndra le ’gàire.

‘Is beag an t-iongnadh gum feum thu do chlogaid a chumail ort fad an t-suibhail.’

‘It’s jist as weell A’ve got ma ain, then. Ma Mummy says that A’ve got a really, really, really big brain because A can count tae 20 an ken aw ma shapes an colours.’

‘Wow, that is big,’ laughs Andrew.

‘Nae wunner ye hiv tae keep yer helmet on aw the time.’

A close up of Andrew pointing at Ziggy’s head

It’s a lovely day so they walk to the shops.

Mum says that they have to cross the main road at the traffic lights because that’s a safe place to cross.

Ziggy likes the idea of a safe place to cross. That way you won’t get squashed.

Tha latha brèagha ann agus, mar sin, tha iad a’ coiseachd chun na bùithean.

Tha Mamaidh ag ràdh gum feum iad a dhol tarsainn an rathad mhòir aig na solais trafaig a chionn ‘s gur e àite sàbhailte a th’ ann airson a dhol tarsainn.

Tha e a’ còrdadh ri Siogaidh gu bheil àite sàbhailte ann airson a dhol tarsainn. Mar sin cha tèid a phronnadh.

It’s a bonnie day so they walk tae the shops.

Mum says that they hiv tae cross the main road at the traffic lichts because that’s a safe place tae cross.

Ziggy likes the idea o a safe place tae cross. That wey ye willnae get squashed.

Ziggy pointing at the pelican crossing control button

‘Here we are,’ says Mum as they stop at a big funny pole thing.

Andrew tells Ziggy to press the button, then wait.

‘We’ve got to wait for the green man before it’s safe to cross,’ explains Andrew.

‘Seo sinn ma tha,’ arsa Mamaidh ‘s iad a stad aig pola mòr annasach.

Tha Anndra ag iarraidh air Siogaidh am putan a bhrùthadh, an uair sin feitheamh.

‘Feumaidh sinn feitheamh ris an duine uaine mus bidh e sàbhailte a dhol tarsainn,’ tha Anndra a mineachadh.

‘Here we are,’ says Mum as they stoap at a big funny pole thing.

Andrew tells Ziggy tae press the button, then wait.

‘We’ve goat tae wait fir the green man afore it’s safe tae cross,’ explains Andrew.

Ziggy about to push the pelican crossing control button

Ziggy looks up the road.

Then Ziggy looks down the road.

He doesn’t see a green man anywhere.

Come to think of it he didn’t even know that there were any green men on Earth.

He thought that they lived on the planet next to his.

Tha Siogaidh a’ coimhead suas an rathad.

An uair sin tha Siogaidh a’ coimhead sìos an rathad.

Chan eil e a’ faicinn an duine uaine an àite sam bith.

Nuair a smaoinicheas e mu dheidinn cha robh fios aige fiù ‘s gun robh daoine uaine air Talamh.

Bha dùil aige gun robh iad a’ fuireach air a’ phlanaid ri taobh a’ phlanaid aige fhèin.

Ziggy luiks up the road.
Then Ziggy luiks doon the road.

He doesnae see a green man oniewhaur.

Come tae think o it he didnae even ken that there wir onie green men oan Earth.

He thocht that they lived oan the planet next tae his.

Mum, Maggie, Andrew and Ziggy holding hands and waiting to cross the road

‘Do we all know what we have to do before we cross the road?’ Mum asks.

‘Yes!’ says Andrew.

‘Yes!’ says Maggie.

‘A bheil fios againn uile dè a dh’fheumas sinn a dhèanamh mus tèid sinn tarsainn an rathad?’ dh’fhaighnich Mamaidh.

‘Tha!’ arsa Anndra.

‘Tha!’ arsa Magaidh.

‘Dae we aw ken whit we hiv tae dae afore we cross the road?’ Mum asks.

‘Aye!’ says Andrew.

‘Aye!’ says Maggie.

Mum, Maggie, Andrew and Ziggy holding hands and waiting to cross the road

But Ziggy is still thinking.

He’s thinking really, really hard.

You know what everyone has to do before they cross the road, don’t you?

Why don’t you whisper the answer in Ziggy’s ear?

Ach tha Siogaidh fhathast a ’smaoineachadh.

Tha e a ’smaoineachadh uabhasach, uabhasach cruaidh.

Tha fhios agadsa dè a dh’fheumas a h-uile duine a dhèanamh mus tèid iad tarsainn an rathaid, nach eil?

Carson nach innis thu am freagairt do Shiogaidh le cogar na chluais?

Bit Ziggy is still thinkin.

He’s thinking gey hard.

Ye ken whit everybodie has tae dae afore they cross the road, dae ye no?

Why don’t ye whisper the answer in Ziggy’s lug?

Ziggy scratching his head and looking confused

Suddenly the answer pops into Ziggy’s head.

(Mmm, I wonder how it got there…)

‘I know!’ Ziggy says excitedly.

‘We have to wait!’

‘And we have to hold hands,’ adds Maggie.

‘That’s right,’ says Mum.

‘We always have to wait and hold hands.’

Gu h-obann tha am freagairt a’ nochdadh ann an ceann Siogaidh.

(Mmm, saoil ciamar a fhuair e an sin…)

‘Tha fiosam!’ arsa Siogaidh na bhoil. ‘Feumaidh sinn feitheamh!’

‘Agus feumaidh sinn làmhan a chumail,’ arsa Magaidh.

‘Tha sin ceart,’ thuirt Mamaidh.

‘Feumaidh sinn daonnan feitheamh agus làmhan a chumail.’

The answer pops intae Ziggy’s heid aw o a sudden.

(Mmm, I wunner hou it got there…)

‘A ken!’ Ziggy says excitedly.

‘We hiv tae wait!’

‘An we hiv tae haud hauns!’ adds Maggie.

‘That’s richt,’ says Mum.

‘We ayeweys hiv tae wait an haud hauns.’

A photograph of a pelican crossing control button and a picture of Ziggy holding hands with Andrew

‘Green man!’ says Maggie, as the traffic lights change.

‘Ah!’ giggles Ziggy.

‘So that’s the green man!’

‘Hold hands tight,’ says Mum and everyone crosses safely.

‘Duine uaine!’ arsa Magaidh, agus na solais ag atharrachadh.

‘Ah!’ thuirt Siogaidh le gàire.

‘Sin an duine uaine!’

‘Cùm greim teann,’ arsa Mamaidh agus a h-uile duine a’ dol tarsainn gu sàbhailte.

‘Green man!’ says Maggie, as the traffic lichts chynge.

‘Ah!’ giggles Ziggy.

‘So that’s the green man!’

‘Haud hauns ticht,’ says Mum as awbodie crosses safely.

A photograph of a green man crossing light

‘Brilliant crossing!’ says Mum.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ squeals Ziggy and gives Maggie and Andrew a big high five.

‘Dab-a-Zoo-a-Zing!’ says Maggie, not getting it quite right.

‘Chaidh sinn tarsainn gu miorbhailleach!’ arsa Mamaidh.

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ thuirt Siogaidh le sgriach ‘s e ’toirt ‘high five’ mhòr do Magaidh agus Anndra.

‘Dab-a-Sù-a-Siong!’ arsa Magaidh, gun i ga fhaighinn builleach ceart.

‘Brilliant crossin!’ says Mum.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ squeals Ziggy an gies Maggie an Andrew a big high five.

‘Dab-a-Zoo-a-Zing!’ says Maggie, no getting it quite richt.

Maggie and Ziggy high five

Ziggy likes the bike shop.

The man is very, very helpful and pops a helmet on Maggie’s head.

He fixes the straps so that it fits really snugly.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ says Ziggy.

‘You look as cool as me!!!!!’

But Maggie’s not convinced.

Tha a’ bhùth bhaidhsagal a’ còrdadh ri Siogaidh.

Tha an duine uabhasach, uabhasach cuideachail agus tha e a’ cur clogaid air ceann Magaidh.

Tha e a’ teannachadh na strapaichean gus a bheil e a’ suidhe gu snog.

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ arsa Siogaidh. ‘Tha thusa a’ coimhead cho cool riumsa!!!!!’

Ach chan eil Magaidh cinnteach.

Ziggy likes the bike shop.

The man is awfie helpful and pops a helmet oan Maggie’s heid.

He fixes the straps so that it fits really weil.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ says Ziggy.

‘Ye look as cool as me!!!!!’

Bit Maggie’s no convinced.

The bike shop man fitting a helmet on Maggie while Ziggy watches

‘Poo,’ Maggie says. (Which is of course very, very naughty.)

‘I don’t want a helmet. It’s tickling my chin.’

‘Don’t worry, Maggie,’ says Andrew.

‘As soon as you’re on your bike you’ll forget all about it.’

‘Yes,’ smiles Mum.

‘I think Sausage likes your helmet too,’ says Andrew.

‘Pù,’ arsa Magaidh. (Rud a tha uabhasach, uabhasach mì-mhodail.)

‘Chan eil mi ag iarraidh clogaid. Tha e a’ diogladh mo smiogaid.’

‘Na gabh dragh, a Magaidh,’ arsa Anndra.

‘Aon uair ‘s gu bheil thu air ‘a’ bhaidhsagal agad diochuimhnichidh tu mu dheidhinn.’

‘Direach,’ thuirt Mamaidh ‘s i a’ dèanamh gàire.

‘Tha mi a ’smaoineachadh gun toil le Isbean a’ chlogaid agad cuideachd,’ arsa Anndra.

‘Bum,’ Maggie says. (Which is o course richt cheeky.)

‘A dinna want a helmet. It’s ticklin ma chin.’

‘Dinna worry, Maggie,’ says Andrew.

‘As soon as ye’re oan yer bike ye’ll forget aw aboot it.’

‘Aye,’ smiles Mum.

‘I think Sausage likes yer helmet an aw,’ says Andrew.

The bike shop man fitting a helmet on Maggie while Ziggy, Mum and Andrew watch

‘Mmm,’ says Maggie. ‘Well if Sausage likes it, I like it.’

‘Of course Sausage likes it,’ says Andrew.

‘He doesn’t want you to get hurt.’

‘And neither do I,’ says Mum, ‘Come on and we’ll buy it.’

‘Mmm,’ arsa Magaidh.

‘Uill, mas toil le Isbean e, ‘s toil leamsa e.’

‘Nach eil fhios gun toil le Isbean e,’ thuirt Anndra.

‘Chan eil e airson’s gun tèid do ghortachadh.’

‘Agus chan eil na mise,’ arsa Mamaidh, ‘Thugainn agus ceannaichidh sinn e.’

‘Mmmm’ say Maggie. ‘Weell if Sausage likes it, A like it.’

‘Of course Sausage likes it,’ says Andrew.

‘He doesnae want ye tae get hurt.’

‘An neither dae A,’ says Mum, ‘Come oan an we’ll buy it.’

The bike shop man fitting a helmet on Maggie while Ziggy, Mum and Andrew watch

Maggie is really, really glad that Mummy bought her a new helmet because she loves riding around the park.

Tha Magaidh uabhasach, uabhasach toilichte gun do cheannaich Mamaidh clogaid ùr oir is fìor thoil leatha a bhith a’ siubhal timcheall na pàirce air a’ bhaidsagal.

Maggie is gey glad Mummy bocht her a new helmet fir she loves ridin aroon the park.

Andrew and Maggie riding their bikes in the playpark while Ziggy rides his scooter
A photograph of daisies and a photograph of a bumblebee

She shows Ziggy the pretty flowers. A stripy bumble bee.

Tha i a ’sealltainn nam flùraichean breagha do Shiogaidh. Seillean mòr striopach.

She shows Ziggy the bonnie flooers. A stripy bumble bee.

A photograph of a spotty dog and a photograph of some ducks

A spotty dog. And quacky ducks in the pond.

Cù spotach. Agus tunnagan gàgach anns an lòn.

A spotty dug. An quacky ducks in the pond.

‘Chute! Chute!’ squeals Maggie, grabbing Ziggy’s hand.

The chute is Maggie’s favourite thing in the park.

Ziggy has never been on a chute before and can’t wait to have a shot.

‘Zab-a-Ding-a-Doo,’ laughs Ziggy as he follows Maggie up the steps.

‘Zab-a-Ding-a-Doo,’ laughs Ziggy as he sees the view from the top.

‘Slaighd! Slaighd!’ tha Magaidh a’ sgriachail, a’ gabhail greim air làimh Siogaidh.

‘S e an slaighd an rud as fheàrr le Magaidh anns a’ phàirc.

Cha robh Siogaidh riamh air slaighd agus tha ciad fadachd air cothrom fhaighinn.

‘Sab-a-Diong-a-Dù,’ tha Siogaidh a’ gaireachdainn ‘s e leantainn Magaidh suas na steapaichean.

‘Sab-a-Diong-a-Dù,’ arsa Siogaidh le gàire ‘s e coimhead air an t-sealladh bhon mhullaich.

‘Chute! Chute!’ squeals Maggie, grabbin Ziggy’s haun.

The chute is Maggie’s favourite thing in the park.

Ziggy has never been oan a chute afore an cannae wait tae hiv a shot.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ laughs Ziggy as he follaes Maggie up the steps.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ laughs Ziggy as he sees the view fae the top.

Ziggy sliding down the playpark slide

‘Zab-a-ding-a-wheeeeeeeeeeeeeeeee!’ shrieks Ziggy as he whizzes down really, really, really fast.

‘Was that good, Ziggy?’ asks Mum.

‘I think so,’ says Ziggy, still looking a little bit stunned.

‘But could I get a helmet like Maggie’s please?

I don’t think mine works on chutes!’

‘Sab-a-Diong-a-Uììììììììì!’ dh’èigh Siogaidh le sgriach ‘s e slaighdeadh sìos uabhasach, uabhasach, uabhasach luath.

‘An robh siud math, a Shiogaidh?’ dh’fhaighnich Mamaidh.

‘Tha mi smaoineachadh gun robh,’ arsa Siogaidh, ‘s e fhathast ann am beagan de thuaineal.

‘Ach am faod mi clogaid mar a th’ aig Magaidh fhaighinn? Cha chreid mi gu bheil am fear agamsa ag obair air slaighdean!’

‘Zab-a-Ding-a-wheeeeeeeeeeeeeeeee!’ shrieks Ziggy as he whizzes doon really, really, really fast.

‘Was that guid, Ziggy?’ asks Mum.

‘I think so,’ says Ziggy, still luikin a wee bit stunned.

‘Bit could A get a helmet like Maggie’s please? A dinna think mine works oan chutes!’

Ziggy lands on the ground at the bottom of the playpark slide
1 / 27
Back to top