Ziggy Visits Granny

It's always fun to go visiting people, but stay safe while you're on your way!

For nursery and primary school levels:

  • ELC
  • P1

Ziggy learns how to be safe when crossing country roads

Ziggy and his friends are going to stay with Granny in the countryside.

In this Ziggy story, children learn how they can be safe on the roads in the countryside even when there are no pavements, traffic lights or zebra crossings … although there are highland cows!

You can read at your own pace using the arrows. Or, have it read to you (choose from English, Gaelic or Scots) by pressing ‘Play’.

Zab-a-ding-a-doo!

Granny Walker, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands walking in the snow

Ziggy Visits Granny by Lynda Kennedy and Lynn Taylor

Siogaidh a’ Tadhal air Granaidh – Sgeulachd le Lynda Kennedy agus Dealbhan le Lynn Taylor

Ziggy Veesits Granny by Lynda Kennedy and Lynn Taylor

Shout ‘Zab-a-Ding-a-Doo’ to Ziggy!
Today Ziggy is going on a journey to visit Granny Walker.
Let’s see if he can Go Safe in the countryside.

Èigh ‘Sab-a-diong-a-dù’ri Siogaidh!

An-diugh tha Siogaidh a’ dol air chuairt a thadhal air Granaidh Walker.

Saoil an urrainn dha siubhal sàbhailte a-muigh air an dùthaich?

Shout ‘Zab-a-Ding-a-Doo’ tae Ziggy!

Ziggy is gan oan a journey the day tae visit Granny Walker.

Let’s see if he can Gan Safe in the kintraside.

Ziggy shines the torch on his watch

Mum, Andrew, Maggie, Ziggy (and Sausage, of course!) are going to stay with Granny Walker in the countryside for the weekend.

Ziggy can’t wait to see the different animals that live in the countryside.

Tha Mamaidh, Anndra, Magaidh, Siogaidh (agus na dìochuimhnich Isbean!) a’ dol a dh’fhuireach còmhla ri Granaidh Walker a-muigh air an dùthaich, airson deireadh-sheachdain.

Tha ceud fadachd air Siogaidh gus am faic e na diofar bheathaichean a tha a-muigh air an dùthaich.

Mum, Andrew, Ziggy (an Sausage, of course!) are gan tae stey wi Granny Walker in the kintraside fir the weekend.

Ziggy cannae wait tae see the different beasts that live in the kintraside.

Andrew and Maggie with Mum tying Ziggy’s scarf

He might see a giraffe.

Or a zebra.

Or maybe even an elephant!

It’s not a very nice day, so Mum says that they should leave for Granny’s before the weather gets any worse.

’S dòcha gum faic e gioraf.

No seabra.

No ’s docha fiù ’s ailbhean!

Chan e latha uabhasach brèagha a th’ ann agus, mar sin, tha Mamaidh ag ràdh gum bu chòir dhaibh falbh gu taigh Granaidh mus fhàs an t-sìde nas miosa

He micht see a giraffe.

Or a zebra.

Or mibbe even an elephant!

It’s a dreich day, so Mum says they shuid leave fir Granny’s afore the weather gets onie worse.

A close up of Mum tying Ziggy’s scarf

Ziggy is eager to get going and as soon as Mum opens the car door he jumps into the nearest car seat.

‘Wahhhhhhhhhhhhhh,’ shrieks Maggie.

Tha fadachd air Siogaidh falbh agus cho luath’s a dh’fhosglas Mamaidh doras a’ chàir
tha e a’ leum dhan t-suidheachan as fhaisge.

‘Uàhhhhhhhhhhhhhh,’ dh’èigh Magaidh le sgriach.

Ziggy is keen tae get goin an as soon as Mum opens the caur door he jumps intae the nearest caur seat.

‘Wahhhhhhhhhhhhh,’ skrechs Maggie.

Ziggy smiling, sat in Maggie’s car seat

‘Ziggy’s in my car seat.’

‘It’s ok,’ says Mum.

‘Ziggy didn’t know that everyone has their own car seat.’

Ziggy nods.

He didn’t know that.

‘Tha Siogaidh san t-suidheachan agamsa.’

‘Tha e ceart gu leòr,’ arsa Mamaidh.

‘Cha robh fios aig Siogaidh gu bheil suidheachan-càir fa leth aig a h-uile duine.’

Tha Siogaidh a’ gnogadh a chinn.

Cha robh fios aige air a sin.

‘Ziggy’s in ma caur seat.’

‘It’s ok,’ says Mum.

‘Ziggy didnae ken that awbodie has their ain caur seat.’

Ziggy nods.

He didnae ken aboot that.

Maggie waving and shouting at Ziggy in her car seat

‘It’s really, really important that everyone sits in their own car seat, because that’s the seat that fits them,’ Mum explains.

‘Yes,’ says Andrew,

‘I’m too big for Maggie’s seat and Maggie’s too wee for mine.’

‘Tha e uabhasach, uabhasach cudromach gu bheil a h-uile duine a’ suidhe nan suidheachan-càir fhèin, a chionn ’s gur e sin an suidheachan a tha a’ freagairt orra,’ tha Mamaidh a’ mìneachadh.

‘Seadh,’ arsa Anndra,

‘Tha mise ro mhòr airson suidheachan Mhagaidh agus tha Magaidh ro bheag airson an tè agamsa.’

‘It’s really gey important that awbodie sits in their ain caur seat that fits them,’ Mum explains.

‘Aye,’ says Andrew, ‘A’m ower big fir Maggie’s seat and Maggie’s ower wee fir mine.’

Ziggy smiling in his own car seat

‘And you’re just right for your seat,’ says Mum and shows Ziggy his car seat.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ shrieks Ziggy.

On Ziggy’s planet, Rocket Captains are the only ones who get special car seats.

‘Agus tha thusa dìreach ceart airson an suidheachan agadsa,’ arsa Mamaidh agus i a’ sealltainn an suidheachan-càir aige do Shiogaidh.

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ dh’èigh Siogaidh le sgriach.

Air planaid Siogaidh, ’s e Caipteanan Rocaid an aon fheadhainn a bhiosa’ faighinn suidheachan-carbaid sònraichte.

‘An you’re jist richt fir yer seat,’ says Mum an shows Ziggy his caur seat.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ skrechs Ziggy.

Oan Ziggy’s planet, Rocket Captains are the ainlie yins who get special caur seats.

Ziggy smiling in his own car seat

Ziggy pushes the button on his car seat, after Mum clicks him in.

‘It’s really dangerous to fiddle with your car seat, Ziggy!’ says Andrew crossly as Mum secures it back in.

Tha Siogaidh a’ putadh a’ phutain air an t-suidheachan-càir aige.

‘Tha e uabhasach cunnartach a bhith a’ cluiche leis an t-suidheachan-càir agad, a Shiogaidh!’ arsa Anndra gu crosta fhad ’s a tha Mamaidh ga cheangal air ais a-staigh.

Ziggy pushes the button oan his caur seat, efter Mum clicks him in.

‘It’s gey dangerous tae fiddle wi yer caur seat, Ziggy!’ girns Andrew as Mum pits it back in tichtlie.

A seatbelt clicking shut

Ziggy nods, but he doesn’t really know why it’s dangerous.

Silly, silly, silly, silly, silly, silly, silly, silly Ziggy.

I bet you know why it’s dangerous to play with your car seat, don’t you?

Tha Siogaidh a’, crathadh a chinn, ach chan eil fios aige le cìnnt carson a tha e cunnartach.

Siogaidh gòrach, gòrach, gòrach, gòrach, gòrach, gòrach, gòrach, gòrach.

Cuiridh mi geall gu bheil fios agadsa carson a tha e cunnartach a bhith a’ cluiche leis an t-suidheachan-càir agad, nach eil?

Ziggy nods, but he doesnae really ken why it’s dangerous.

Stupit, stupit, stupit, stupit, stupit, stupit, stupit, stupit Ziggy.

A bet you ken why it’s dangerous tae play wi yer caur seat, dae ye?

A seatbelt clicking shut

They haven’t been driving very long when suddenly the car skids on an icy bit of road.

‘Whoa!’ gasps Ziggy as his whole body jolts forward.

Luckily, he’s really secure in his car seat and his seatbelt pulls him back.

Chan eil iad air a bhith a’ dràibheadh ro fhada nuair a tha an càr a’ slaighdeadh gu h-obann air pìos dhen rathad far a bheil deigh.

‘Òbh òbh!’ dh’èigh Siogaidh sa chorp gu lèir air a phutadh air adhart.

Gu fortanach, tha e uabhasach tèarainte san t-suidheachan-càir aige agus tha an crios-sàbhalaidh aige ga tharraing air ais.

They havenae been drivin ower lang when aw o a sudden the caur skids oan an icy bit of road.

‘Whoa!’ gasps Ziggy as his hail bodie jolts forrit.

Luckily, he’s really secure in his caur seat an his seatbelt pulls him back.

A close up of Mum looking worried driving

‘Everyone ok?’ Mum asks.

‘Phew-wizz,’ says Ziggy, glad he’s in his nice safe car seat with his nice safe seatbelt.

‘A h-uile duine ceart gu leòr?’ tha Mamaidh a’ faighneachd.

‘O gu sealladh!’ arsa Siogaidh, toilichte gu bheil e anns an t-suidheachan-càir snog, sàbhailte aige leis a’ chrios-sàbhalaidh snog, sàbhailte.

‘Awbodie ok?’ Mum asks.

‘Phew-wizz,’ says Ziggy, glad he’s in his nice safe caur seat wi his nice safe seatbelt.

Ziggy, Andrew, Maggie all looking worried in their car seats and a toy dog flying out of Maggie’s hand

Andrew, Maggie and Ziggy cheer when they arrive at Granny Walker’s house.

They give Granny Walker a huge kiss then tuck into a yummy bowl of homemade soup.

Yum, yum, yum, yum, yum.

Tha Anndra, Magaidh agus Siogaidh a’ leigeil èigh nuair a tha iad a’ ruighinn taigh Granaidh Walker.

Tha iad a’ toirt pòg mhòr uabhasach do Ghranaidh agus an uair sin ag ithe bobhla mòr de bhrot a tha i air a dhèanamh.

Ium, ium, ium, ium, ium

Andrew, Maggie an Ziggy cheer when they get tae Granny Walker’s hoose.

They gie Granny Walker a huge kiss then get tore intae a yummy bowl o hamemade broth.

Yum, yum, yum, yum, yum.

Granny, Andrew, Maggie, Ziggy and Mum having a bowl of soup at the table

Granny Walker knows loads of great songs:

Ally Bally Bee

Bonnie Wee Jeannie McColl

And You Cannae Shove your Granny off a Bus.

Tha fios aig Granaidh Walker air tòrr òrain mhatha:

Dòmhnall Beag an t-Siùcair

Mòrag Bheag Nighean Mhurchaidh an t-Saoir

Agus You Cannae Shove your Granny off a Bus.

Granny Walker kens loads o great sangs:

Ally Bally Bee

Bonnie Wee Jeanie McColl

An Ye Cannae Shove your Granny aff a Bus.

Granny, Andrew, Maggie, Ziggy and Mum having a bowl of soup at the table

Ziggy loves all the songs but can’t understand why anyone would want to shove their granny off a bus.

Grannies are lovely. And they make great soup.

Tha na h-òrain a’ còrdadh glan ri Siogaidh ach chan urrainn dha a thuigsinn carson a bhiodh duine sam bith airson a ghranaidh a phutadh far bus.

Tha granaidhean laghach.
Agus tha iad math air brot.

Ziggy loves aw the sangs but cannae unnerstaun why oniebodie wid want tae shove thir granny aff a bus.

Grannies are lovely.
An they mak great broth.

Granny patting Ziggy’s head

The next day Andrew, Maggie and Ziggy get up nice and early to help Granny make porridge.

‘What do you fancy doing today?’ asks Granny Walker.

‘Ziggy wants to see the animals,’ Maggie says.

‘That’s a good idea,’ says Granny Walker.
‘Wrap up nice and warm and we’ll go for a wee walk.’

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ says Ziggy.

An ath latha tha Anndra, Magaidh agus Siogaidh air an cois gu math tràth agus a’ cuideachadh Granaidh gus brochan a dhèanamh.

‘Dè a tha sibh ag iarraidh a dhèanamh an-diugh?’ arsa Granaidh Walker.

‘Tha Siogaidh ag iarraidh beathaichean fhaicinn,’ thuirt Magaidh.

‘’S e deagh bheachd a tha sin,’ arsa Granaidh Walker. ‘Cuiribh oirbh aodach blàth agus thèid sinn airson cuairt bheag.’

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ arsa Siogaidh.

The next day Andrew, Maggie an Ziggy get up nice an early to help Granny mak porridge.

‘Whit wid ye like tae dae the day?’ asks Granny Walker.

‘Ziggy wants tae see the beasts,’ Maggie says.

‘That’s a guid idea,’ says Granny Walker. ‘Wrap up nice an warm an we’ll gan fir a wee walk.’

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ says Ziggy.

A pair of pink mittens and a pink woolly hat

Ziggy puts his scarf on and is ready to go, but the same can’t be said of Andrew and Maggie.

‘Mum, I can’t find my hat and gloves,’ moans Maggie.

‘Mum, I can’t find my scarf and wellies,’ moans Andrew.

But Super-Mummy sorts them out.
As usual!

Tha Siogaidh a’ cur air a stoc agus tha e deiseil airson falbh, ach chan ghabhadh an aon rud a ràdh mu Anndra agus Magaidh.

‘Mamaidh, chan eil sgeul agam air m’ ad is mo mhiotagan,’ tha Magaidh a’ gearain.

‘Mamaidh, chan eil sgeul agam air mo stoc is mo bhòtannan,’ tha Anndra a’ gearain.

Ach tha Mamaidh Mhìorbhaileach gan cur air dòigh. Mar is àbhaist!

Ziggy puts his scarf oan an is ready tae go, but the same cannae be said o Andrew an Maggie.

‘Mum, A cannae fin ma hat an gloves,’ girns Maggie.

‘Mum, A cannae fin ma scarf an wellies,’ girns Andrew.

Bit Super-Mummy sorts them oot. As usual!

A blue striped scarf and a pair of black boots

At last, they’re ready to go.

But then it’s Ziggy’s turn to hold everyone up.

‘Granny!’ calls Ziggy as they get to the gate.

‘I can’t find the pavement!’

‘We don’t have many pavements in the country,’ explains Granny Walker.

Mu dheireadh thall, tha iad deiseil airson falbh.

Ach an uair sin ’s e Siogaidh a tha a’ cur dàil air a h-uile duine.

‘A Ghranaidh!’ tha Siogaidh ag èigheach nuair a ruigeas iad an geata.

‘Chan eil mi a’ faicinn a’ chabhsair!’

‘Chan eil mòran chabhsairean againn a-muigh air an dùthaich,’ tha Granaidh Walker a’ mìneachadh.

At last, they’re ready tae go.

But then it’s Ziggy’s turn tae haud awbodie up.

‘Granny!’ caws Ziggy as the get tae the gate. ‘I cannae fin the pavement!’

‘We dinnae hiv monie pavements in the kintraside,’ explains Granny Walker.

Granny and Ziggy outside on the road

‘That’s why we’ve got to hold hands all the way,’ says Maggie.

‘And walk so the traffic is driving towards us,’ says Andrew.

‘Ooh, that sounds scaaaaaaaaaaaaaaaary,’ says Ziggy.

‘Sin is coireach gum feum sinn greim a chumail air làmhan a chèile fad na slighe,’ arsa Magaidh.

‘Agus coiseachd far am faic sinn an trafaig a’ tighinn nar n’ aghaidh,’ arsa Anndra.

‘Òh, tha sin caran eagallaaaaaaaaaach,’ arsa Siogaidh.

‘That’s why we’ve goat taw haud hauns aw the way,’ says Maggie.

‘An walk so the traffic is drivin towards us,’ says Andrew.

‘Ooh, that sounds scaaaaaaaaaaaaaary,’ says Ziggy.

Maggie and Andrew holding hands outside the garden gate

‘Promise it’s not,’ says Andrew.

‘We need to look out for cars so we can stand in a bit when they drive past.

We couldn’t do that if we had our backs to them, could we?’

‘No,’ says Ziggy wondering if one day he’ll know as much as Andrew.

‘Tha mi gealltainn dhut nach eil,’ arsa Anndra.

‘Feumaidh sinn sùil a chumail a-mach airson trafaig agus an uair sin seasamh a-staigh pìos nuair a tha iad a’ dràibheadh seachad.

Cha b’ urrainn dhuinn sin a dhèanamh nan robh ar cùl riutha, am b’ urrainn?’

‘Cha b’ urrainn,’ arsa Siogaidh ’s e smaoineachadh am bidh esan cho fiosrach ri Anndra aon latha.

‘Promise it’s no,’ says Andrew.

‘We need tae look oot fir traffic so we can staun in a bit when they drive past.

We couldnae dae that if we had oor backs tae them, could we?’

‘Naw,’ say Ziggy wunnerin if yin day he’ll ken as much as Andrew.

Maggie and Andrew holding hands outside the garden gate

Ziggy sees lots of fantastic animals on his walk.

‘Hello cows!’

Hello horses!’

Hello sheep!’

Tha Siogaidh a’ faicinn tòrr bheathaichean mhìorbhaileach air a chuairt

‘Halò crodh!’

‘Halò eich!’

‘Halò caoraich!’

Ziggy sees loats o fantastic beasts oan his walk.

Hullo coos!

Hullo horses!

Hullo sheep!

Photographs of a cow, a horse and a sheep

‘Hello very-strange-beast-with-two-sticky-out-horn-things-and-shaggy-orange-hair-that-goes-over-your-eyes.’

‘You definitely need to have your fringe trimmed!’

‘Halò beathach-uabhasach-annasach- le-dà-adhairc-mhòr-a’-stuigeadh-a-mach-agus-gruag-mhollach-orainds-a-tha-tighinn-a-nuas-air-do-shùilean.’

‘Gun teagamh sam bith feumaidh tu do logaidh a ghearradh!’

Hullo gey-strange-beasts-wi-twa-sticky-oot-horn-things-an-shaggy-orange-herr-that-gans-ower-yer-een.’

‘You definitely need tae hiv yer fringe trimmed!’

A photograph of a highland cow

‘That’s a Muckle Coo,’ says Granny Walker.

‘Have you never seen a Highland Cow before Ziggy?’

‘No,’ says Ziggy. ‘I’m going to take a photo to show my friends.’

‘How about we walk down to the village shops and get you a Muckle Coo postcard to send to your wee pals?’

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ says Ziggy.

‘’S e Bò Ghàidhealach a tha sin,’ arsa Granaidh Walker. ‘Nach fhac thu rìamh Bò Ghàidhealach, a Shiogaidh?’

‘Chan fhaca,’ arsa Siogaidh. ‘Tha mi a’ dol a thogail dealbh airson a shealltainn dha mo charaidean.’

‘Dè mu dheidhinn gun coisich sinn sìos dha na bùithean sa bhaile agus gheibh sinn cairt-puist le Bò Ghàidhealach air airson a chur gu do charaidean beaga?’

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ arsa Siogaidh.

‘That’s a Muckle Coo,’ says Granny Walker.

‘Have ye nivver seen a Highland coo afore Ziggy?’

‘Naw,’ says Ziggy. ‘A’m gan tae tak a photie tae show tae ma friens.’

‘Hou aboot we walk doon tae the village shops an get ye a Muckle Coo postcard tae send tae yer wee pals?’

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ says Ziggy

A highland cow in a field behind a gate

They walk down to the village.

Ziggy still hasn’t seen any giraffes.

Or any zebras.

Or any elephants.

Where could they be?

Tha iad a’ coiseachd sìos dhan bhaile.

Tha Siogaidh fhathast gun gioraf fhaicinn.

No seabrathan.

No ailbheanan.

Saoil càit’ a bheil iad?

They walk doon tae the village.

Ziggy still hasnae seen onie giraffes.

Or onie zebras.

Or onie elephants.

Whaur could they be?

Granny, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands walking in the snow

Ziggy decides that they must live near the shops.

Because if you eat as much as an elephant then you’d have to really, wouldn’t you?

Tha Siogaidh a’ co-dhùnadh gu bheil iad a’ fuireach faisg air na bùithean.

A chionn ‘s ma tha thu ag ithe uimhir ri ailbhean dh’fheumadh tu nach fheumadh?

Ziggy decides that they must live near the shoaps.

Fir if ye eat as much as an elephant then ye’d hiv tae really, wouldn’t ye?

Granny, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands walking further on in the snow

‘We have to cross over to get to the village,’ says Granny Walker.

‘Do you know what we have to do first?’

‘Find a safe place to cross,’ says Andrew.

‘Clever boy!’ says Granny Walker.

‘Feumaidh sinn a dhol tarsainn airson faighinn dhan bhaile,’ arsa Granaidh Walker.

‘A bheil fios agaibh dè dh’fheumas sinn a dhèana mh an toiseach?’

‘Lorg àite sàbhailte airson a dhol tarsainn,’ arsa Anndra.

‘Balach glic!’ arsa Granaidh Walker.

‘We hiv tae cross over tae get tae the village,’ says Granny Walker.

‘Dae ye ken whit we hiv tae dae first?’

‘Fin a safe place tae cross,’ says Andrew.

‘Smert laddie.’ Says Granny Walker.

Granny, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands at the side of the road

‘Is this a safe place to cross?’ asks Ziggy.

‘It is, isn’t it Granny?’ says Andrew.

‘Because we can see the traffic and the traffic can see us.’

‘That’s right, son. So now we’ve found a safe place to cross, what do we have to do?’

‘An e àite sàbhailte a tha seo airson a dhol tarsainn?’ dh’fhaighnich Siogaidh.

‘’S e, nach e a Ghranaidh?’ arsa Anndra.

‘A chionn ’s gum faic sinn an trafaig agus gum faic an trafaig sinne.’

‘Tha sin ceart, a bhalaich. Mar sin, seach gu bheil sinn air àite sàbhailte a lorg airson a dhol tarsainn, dè a dh’fheumas sinn a dhèanamh?’

‘Is this a safe place tae cross?’ asks Ziggy.

‘It is, isn’t it, Granny?’ says Andrew.

‘Fir we can see the traffic an the traffic can see us.’

‘That’s richt, son. So noo we’ve fun a safe place tae cross, whit dae we hiv tae dae?’

Granny, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands at the side of the road

Do you know what everyone has to do once they’ve found a safe place to cross?

Can you whisper it in Ziggy’s ear?

A bheil fios agad dè a dh’fheumas a h-uile duine a dhèanamh aon uair ’s gu bheil iad air àite sàbhailte a lorg airson a dhol tarsainn?

An urrainn dhut innse do Shiogaidh le cogar na chluais?

Dae ye ken whit abodie has tae dae yince they’ve fun a safe place tae cross?

Can ye whisper it in Ziggy’s lug?

A close up of Granny, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands at the side of the road

‘I know!’ says Ziggy excitedly.

‘We always have to wait before we cross the road!’

‘That’s right, wee yin,’ says Granny Walker.

‘We always have to wait until it’s safe to cross.’

‘Tha fiosam!’ arsa Siogaidh na bhoil.

‘Feumaidh sinn daonnan feitheamh mus tèid sinn tarsainn an rathaid!’

‘Tha sin ceart, ille bhig,’ arsa Granaidh Walker.

‘Feumaidh sinn daonnan feitheamh gus a bheil e sàbhailte a dhol tarsainn an rathaid.‘

‘A ken!’ says Ziggy fair excitit.

‘We ayeways hiv tae wait afore we cross the road!’

‘That’s richt, wee yin,’ says Granny Walker.

‘We ayeways hiv tae wait til it’s safe tae cross the road.’

Ziggy winking

‘Now what do we do when we’re crossing the road?’ asks Granny.

‘Hold hands!’ says Ziggy.

‘Look for traffic!’ says Maggie.

‘Listen for traffic!’ says Andrew.

‘You’ve done this before, haven’t you?’ laughs Granny Walker.

No traffic is coming so it’s safe to cross.

‘Nis dè a bhios sinn a’ dèanamh nuair a bhios sinn a’ dol tarsainn an rathaid?’ tha Granaidh a’ faighneachd.

‘Cùm greim air làmhan!’ arsa Siogaidh.

‘Coimhead airson trafaig!’ arsa Magaidh.

‘Èist airson trafaig!’ arsa Anndra.

‘Tha sibh air seo a dhèanamh mar-thà, nach eil?’ arsa Granaidh Walker is i a’ gàireachdaich.

‘Nou whit dae we dae when we’re crossin the road?’ asks Granny.

‘Haud hauns!’ says Ziggy.

‘Luik fir traffic!’ says Maggie.

‘Listen fir traffic!’ says Andrew.

‘Ye’ve done this afore, have ye no?’ laughs Granny Walker.

Headshots of Ziggy Maggie and Andrew talking

Everyone holds hands, looks for traffic, listens for traffic and crosses safely.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ squeals Ziggy and gives Maggie and Andrew a big high five.

‘Daz-a-Zoo-a-Ding!’ says Maggie, not getting it quite right.

Chan eil trafaig a’ tighinn agus, mar sin, tha e sàbhailte a dhol tarsainn.

A h-uile duine le greim air làimh a’ coimhead airson trafaig ag èisteachd airson trafaig agus a’ dol tarsainn gu sàbhailte.

‘Sab-a-Diong-a-Dù!’ arsa Siogaidh le sgriach agus e toirt ‘high five’ do Mhagaidh agus Anndra.

‘Das-a-Sù-a-Diong!’ arsa Magaidh, ’s gun i ga fhaighinn buileach ceart.

Nae traffic is comin so it’s safe tae cross.

Awbodie hauds hauns, luiks fir traffic, listens fir traffic an crosses safely.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ squeals Ziggy an gies Maggie an Andrew a big high five.

‘Daz-a-Zoo-a-Ding!’ says Maggie, no getting it quite richt.

Headshots of Ziggy Maggie and Andrew talking

They walk a wee bit further.
‘Look’ says Andrew.

‘There’s a zebra crossing down the road.’

‘At last!’ squeals Ziggy.

‘I’m going to see a real life zebra!’

Tha iad a’ coiseachd pìos beag eile. ‘Seall’ arsa Anndra.

‘Tha slighe seabra shìos an rathad.’

‘Mu dheireadh thall!’ tha Siogaidh a’ sgriachail.

‘Tha mi dol a dh’fhaicinn Seabra beò!’

They walk a wee bit further, ‘Luik,’ says Andrew.

‘There’s a zebra crossin doon the road.’

‘At last!’ squeals Ziggy.

‘A’m gan tae see a real life zebra!’

Ziggy and Maggie high five with a thought bubble of a zebra coming from Ziggy

But it isn’t a real life zebra of course!

‘A zebra crossing helps us to cross the road safely’ explains Maggie.

‘We wait behind the kerb until the traffic stops and it’s safe to cross.’

Can you see why it’s called a zebra crossing?

Ach chan e Seabra beò fìor a th’ ann ge-tà!

‘Tha slighe Seabra gar cuideachadh a dhol tarsainn an rathaid gu sàbhailte,’ tha Magaidh a’ mìneachadh.

‘Tha sinn a’ fuireach air ais bho oir an rathaid gus an stad an trafaig agus gu bheil e sàbhailte a dhol tarsainn.’

Am faic thu carson a tha slighe seabra air mar ainm?

Bit it isnae a real life zebra of course!

‘A zebra crossin helps us tae cross the road safely’ explains Maggie.

‘We wait ahint the kerb til the traffic stops an it’s safe tae cross.’

Can ye see why it’s cawed a zebra crossing?

Maggie talking to Ziggy on a zebra crossing

Ziggy can’t stop laughing.

He thought he’d actually see a real zebra crossing the road!

Silly Ziggy!

Chan urrainn do Siogaidh sgur a ghàireachdaich.

Bha e smaointinn gun robh e dol a dh’fhaicinn fìor Seabra a’ dol tarsainn an rathaid!

Siogaidh gòrach!

Ziggy cannae stoap laughin.

He thocht he’d actually see a real zebra crossin the road!

Stupit Ziggy!

Ziggy with his hand over his mouth looking embarrassed
1 / 35
Back to top