Go Safe With Ziggy

Ziggy's Sunny Holiday

For nursery and primary school levels:

  • ELC
  • P1

Ziggy learns how to stay safe crossing the road while on holiday

In this Ziggy story, as well as learning what happens if you forget to put on your sun cream, Ziggy also learns how to stay safe crossing the road while on holiday.

You can read at your own pace using the arrows, or have it read to you (choose from English, Gaelic or Scots) by pressing ‘Play’.

Zab-a-ding-a-doo!

Mum, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands as they walk along the beach

Ziggy’s Sunny Holiday by Lynda Kennedy and Lynn Taylor

Saor-làithean Grianach Siogaidh – Sgeulachd le Lynda Kennedy agus Dealbhan le Lynn Taylor

Ziggy’s Sunny Holiday by Lynda Kennedy and Lynn Taylor

Shout ‘Zab-a-Ding-a-Doo’ to Ziggy!

Ziggy is going on holiday.

Let’s see if he can Go Safe while he’s away.

Èigh ‘Sab-a-Diong-a-Dù’ ri Siogaidh!

Tha Siogaidh a’ dol air saor-làithean.

Saoil an urrainn dha Siubhal Sàbhailte fhad ’s a tha e air falbh?

Shout ‘Zab-a-Ding-a-Doo’ to Ziggy!

Ziggy is gan oan holiday.

Let’s see if he can Gan Safe while he’s awa.

Ziggy shines the torch on his watch

Summer is here!

Mum, Andrew, Maggie, Ziggy (and Sausage) are going on holiday.

The weather forecast says that it’s going to be sunny all week.

Yipeee!

Tha an samhradh ann!

Tha Mamaidh, Anndra, Magaidh, Siogaidh (agus Isbean) a’ dol air saor-làithean.

Tha coltas ann gu bheil i gu bhith grianach fad na seachdain.

Yipeee!

Summer is here!

Mum, Andrew, Maggie, Ziggy (and Sausage) are gan oan holiday.

The weather forecast says that it’s gan tae be sunny aw week.

‘Yipee!

Mum and Maggie packing a suitcase while Andrew and Ziggy watch

Ziggy loves the sunshine because it’s always dark on Ziggy’s planet.

Can you imagine not being able to get out to play in the sunshine?

Thank goodness we live on this planet!

Is fìor thoil le Siogaidh a’ ghrian oir tha i an còmhnaidh dorcha air planaid Siogaidh.

An urrainn dhut smaoineachadh cò ris a bhiodh e coltach mura b’ urrainn dhut faighinn a-mach a chluich anns a’ ghrèin?

’S math gu bheil sinn a’ fuireach air a’ phlanaid seo!

Ziggy luives the sunshine because it’s ayeweys dark oan Ziggy’s planet.

Can ye imagine no being able tae get oot tae play in the sunshine?

Thank goodness we live oan this planet!

A close up of Mum packing a suitcase while Ziggy watches

Mum puts the bags in the boot.
Andrew jumps into his booster seat.

Maggie jumps into her car seat.
And Ziggy jumps into his car seat.

Then Mum makes sure that everyone is strapped in really securely.

Tha Mamaidh a’ cur nam bagannan an cùl a’ chàir.

Tha Anndra a’ leum dhan t-suidheachan sàbhailteachd aigesan.

Tha Magaidh a’ leum dhan t-suidheachan sàbhailteachd aicese.

Agus tha Siogaidh a’ leum dhan t-suidheachan càir aigesan.

Mum pits the bags in the boot.
Andrew jumps intae his heezed-up seat.

Maggie jumps intae her caur seat.

And Ziggy jumps intae his caur seat.

Then Mum maks shair that awbodie is strappt in gey securely.

Mum driving with Ziggy and Andrew in their car seats

Andrew spots Maggie playing with her car seat. ‘You’re a big girl now Maggie, you know you shouldn’t play with your car seat,’ he says.

‘Of course I know that you aren’t supposed to play with your car seat,’ says Maggie huffily. ‘I was just making sure that Ziggy knows.’

An uair sin tha Mamaidh a’ dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile duine air an ceangal a-steach gu sàbhailte.

Tha Anndra a’ faicinn Magaidh a’ cluich leis an t-suidheachan-càir aice. ‘’S e nighean mhòr a th’ annad a-nis a Mhagaidh, tha fios agad nach bu chòir dhut a bhith a’ cluich leis an t-suidheachan-càir agad, ’tha e ag ràdh rithe.

‘Gu dearbh tha fios agam nach bu chòir dhut a bhith a’ cluich leis an t-suidheachan-càir agad,’ tha Magaidh ag ràdh gu brais. ‘Bha mi dìreach a’ dèanamh cinnteach gun robh fios aig Siogaidh.’

Andrew spots Maggie playin wi her caur seat. ‘Yer a big lassie nou Maggie, ye ken ye shouldnae play wi yer caur seat,’ he says.

‘Of course A ken that ye arenae meant tae play wi yer caur seat,’ says Maggie huffily. ‘A was jist makin shair that Ziggy kens.’

Ziggy, Andrew and Maggie in their car seats

Ziggy smiles. Of course he knows that you’re not supposed to play with your car seat.

I bet you knew that too!

Tha Siogaidh a’ dèanamh gàire. Gu dearbh bha fios aige nach bu chòir dhut a bhith a ’cluich leis an t-suidheachan-càir agad.

Cuiridh mi geall gun robh fios agadsa cuideachd!

Ziggy smiles. Of course he kens that ye’re no meant tae play wi yer caur seat.

A bet you kent that an aw!

Ziggy, Andrew and Maggie in their car seats

‘We’re here!’ says Mum

‘At last!’ cheers Andrew as they drive into the caravan park.

‘That took forever.’

Andrew and Ziggy undo their seatbelts.

‘Hold your horses,’ Mum says.
‘Waiting before you get out of a car is just as important as waiting before you cross the road.’

‘Tha sinn ann!’ tha Mamaidh ag ràdh.

‘Mu dheireadh thall!’ tha Anndra ag èigheach ’s iad a’ draibheadh a-steach don phàirc charabhan.

‘Thug siud ùine mhòr.’

Tha Anndra agus Siogaidh a’ toirt dhiubh nan criosan.

‘Gabhaibh air ur socair,’ tha Mamaidh ag ràdh.

‘Tha feitheamh mus tig thu a-mach às a chàr a cheart cho cudromach ri feitheamh mus tèid thu tarsainn an rathaid.’

‘We’re here!’ says Mum.

‘At last!’ cheers Andrew as they drive intae the caravan park.

‘That took forriver.’

Andrew an Ziggy tak aff thir seatbelts.

‘Haud yer horses,’ Mum says.
‘Waitin afore ye get oot o a car is jist as important as waitin afore ye cross the road.’

Andrew and Ziggy undoing their seatbelts as Maggie looks shocked

‘I totally forgot about the safe side,’ says Andrew.

‘We should never get out of the car until a grown-up helps us because cars might be coming and squash us.’ Ziggy shivers like a wibbly wobbly jelly.

‘Don’t worry, Ziggy,’ smiles Mum.

‘If you wait then you won’t get squashed, it’s easy.’

Dhìochuimhnich mi gu tur mun taobh sàbhailte,’ tha Anndra ag ràdh.

‘Cha bu chòir dhuinn aig àm sam bith faighinn a-mach às a’ chàr gun inbheach a bhith ann gar cuideachadh gun fhios nach tig càr agus gum buail e annainn.’ Tha Siogaidh a’ dol air chrith mar wibbly wobbly jelly.

‘Na gabh dragh, a Shiogaidh,’ tha Mamaidh ag ràdh.

‘Ma dh’fhuiricheas tu cha bhuail càr annad. Tha e furasta.’

‘A forgot aw aboot the safe side,’ says Andrew.

‘We shuid never get oot the car til a big person helps us because cars micht be comin an squash us.’ Ziggy shivers like a wibbly wobbly jelly.

‘Dinna worry, Ziggy,’ smiles Mum.

‘If ye wait then ye’ll no get squashed, it’s easy.’

Mum at the car door, talking to a worried looking Ziggy, who is sitting in his car seat

‘Now,’ says Mum in her very serious voice.

‘We’re not on a road, but cars drive all round the caravan park, so you need to be just as careful here as you would be in any other car park.’

‘Nis,’ tha mamaidh ag ràdh gu dùrachdach, ‘chan eil sinn air rathad, ach tha càraichean an còmhnaidh a’ dràibheadh timcheall a’ phàirc charabhan.

Mar sin, feumaidh sibh a bhith cheart cho faiceallach ’s a bhiodh sibh ann am pàirc chàraichean sam bith eile.’

‘Nou,’ says Mum in her gey serious voice.

‘We’re no on a road, bit caurs drive aw roun the caravan park, so ye need tae be jist as careful here as ye wuid be in onie ither caur park.’

Mum talking with her hands on her hips

‘Like the car park at the supermarket?’ says Andrew.

‘And the car park at nursery?’ says Maggie.

‘Exactly,’ says Mum.

‘So I want lots of looking and listening, and lots and lots and lots of holding hands, ok?’

‘Mar a’ phàirc chàraichean aig na bùthan?’ arsa Anndra.

‘Agus a’ phàirc chàraichean aig an sgoil-àraich?’ arsa Magaidh.

‘Dìreach,’ arsa Mamaidh.

‘Mar sin, tha mi ag iarraidh tòrr coimhead agus èisteachd agus tòrr, tòrr cumail greim air làimh. Ceart?’

‘Like the caur park at the supermarket?’ says Andrew.

‘An the caur park at nursery?’ says Maggie.

‘Exactly,’ says Mum.

‘So A want lots o luikin an listenin, an lots an lots an lots o haudin hauns, aw richt?’

Two photographs of parked cars in a car park

Andrew, Maggie and Ziggy check out their caravan.

‘It’s Zab-a-Ding-a-Doo!’ squeals Ziggy.

‘Can we go to the beach now?’ pleads Maggie.

Tha Anndra, Magaidh agus Siogaidh a’ coimhead timcheall a’ charabhan aca.

‘Tha e Sab-a-Diong-a-Dù!’ tha Siogaidh ag ràdh le sgreuch.

‘Am faod sinn a dhol chun na tràigh a-nis?’ tha Magaidh a’ faighneachd.

Andrew, Maggie an Ziggy check oot thir caravan.

‘It’s Zab-a-Ding-a-Doo!’ squecks Ziggy.

‘Can we gan tae the beach noo?’ pleads Maggie.

Mum putting sun cream on Andrew in the caravan while Maggie and Ziggy watch

‘You have to put your sun cream on first,’ Mum says.

Andrew and Maggie groan, but Ziggy doesn’t mind because it means that he gets to play in the fantastically, fantabulous glorious sunshine.

Zab-a-Ding-a-Doo!

‘Feumaidh sibh an ola-grèine a chur oirbh an toiseach,’ tha Mamaidh ag ràdh.

Tha Anndra agus Magaidh a’ gearan, ach tha Siogaidh coma oir tha seo a’ ciallachadh gum faod e cluich a-muigh anns a’ ghrèin mhìorbhailich.

Sab-a-Diong-a-Dù!

‘Ye hiv tae pit yer sun cream oan furst,’ Mum says.

Andrew and Maggie groan, bit Ziggy doesnae mind fir it means that he gets tae play in the fantastically, fantabulous glorious sunshine.

Zab-a-Ding-a-Doo!

A close up of Mum putting sun cream on Andrew in the caravan while Ziggy watches

The beach is only a few minutes walk from the caravan park.

‘I can see the sea!’ says Maggie jumping up and down excitedly.

‘OK, holiday gang,’ says Mum.
‘We need to find a safe place to cross over.’

Chan eil an tràigh ach mionaid no dhà coiseachd bhon phàirc charabhan.

‘Chì mi am muir!’ tha Magaidh ag ràdh ’s i a’ leum mun cuairt.

‘Ceart, a charaidean,’ arsa Mamaidh.

‘Feumaidh sinn àite a lorg a tha sàbhailte airson a dhol tarsainn an rathaid.’

The beach is jist a few minutes’ walk fae the caravan park.

‘I can see the sea!’ says Maggie jumpin up an doon excitedly.

‘Ok, holiday gang,’ says Mum.
‘We need tae find a safe place tae cross ower.’

Mum, Maggie and Andrew with their sun hats and sunglasses on

‘This looks like a safe place to cross,’ says Ziggy to the others.

‘No way!’ says Andrew.

‘Cars and other kinds of traffic could come whizzing round that corner. We wouldn’t see them and they wouldn’t see us.’

‘Tha seo a’ coimhead sàbhailte gu leòr,’ tha Siogaidh ag ràdh.

‘Chan eil idir!’ tha Anndra ag ràdh.

‘Dh’fhaodadh càraichean agus trafaig sam bith eile tighinn timcheall an oisean ud aig astar mòr. Chan fhaiceadh sinne iad agus chan fhaiceadh iadsan sinne.’

‘This luiks lik a safe place tae cross,’ says Ziggy tae the ithers.

‘Nae wey!’ says Andrew.

‘Caurs an ither kinna traffic cuid come whizzin roun that corner. We wouldnae see them an they wouldnae see us.’

A photograph of a speeding, blurred van

‘Oh,’ says Ziggy. He didn’t think about how dangerous that could be.

‘We should walk down the road a bit and cross at the traffic lights, shouldn’t we Mum?’ says Andrew.

‘That’s absolutely right,’ smiles Mum.

‘Traffic lights are there to help us cross safely.’

‘Oh,’ thuirt Siogaidh. Cha do smaoinich e cho cunnartach ’s a dh’fhaodadh sin a bhith.

‘Bu chòir dhuinn coiseachd sìos an rathad beagan agus a dhol tarsainn aig na solais trafaig, nach bu chòir a Mhamaidh?’ arsa Anndra.

‘Tha sin cho ceart ’s a ghabhas,’ fhreagair Mamaidh le fiamh-ghàire.

‘Tha solais trafaig ann airson ar cuideachadh a’ dol tarsainn gu sàbhailte.’

‘Oh,’ says Ziggy. He didnae think aboot hou dangerous that cuid be.

‘We shuid walk doon the road a bit an cross at the traffic lichts, should we no Mum?’ says Andrew.

‘That’s absolutely richt,’ smiles Mum.

‘Traffic lichts are there tae help us cross safely.’

Mum, Maggie, Andrew and Ziggy with their sun hats and sunglasses on

‘But Sausage and I want to go to the beach now!’ shrieks Maggie.

‘Well you won’t get to the beach at all if you get squashed,’ says Andrew.

‘Is it worth risking you and Sausage being squashed for the sake of two minutes, Maggie?’

Ach tha mi fhèin agus Isbean airson a dhol chun na tràigh an-dràsta!’ dh’èigh Magaidh.

‘Uill, chan fhaigh thu chun na tràigh idir ma thèid do bhualadh le càr,’ arsa Anndra.

‘An fhiach e thu fhèin agus Isbean a chur ann an cunnart bho chàr dìreach airson mionaid no dhà a bharrachd air an tràigh, a Mhagaidh?’

‘But Sausage an me want tae gan tae the beach noo!’ squecks Maggie.

‘Weell ye’ll no get tae the beach at aw if ye get squashed,’ says Andrew.

‘Is it worth riskin you an Sausage bein squashed for the sake o twa minutes, Maggie?

Maggie shouting now with her arms folded

Maggie thinks and agrees that walking a bit further is a good thing to do if it stops you getting squashed.

It’s Ziggy’s turn to press the button.

He’s so eager to get to the beach that he’s about to step out!

How silly is that?

Tha Magaidh a’ smaoineachadh agus ag aontachadh gur e rud math a bhiodh ann coiseachd sìos rud beag eile ma shàbhaileas e do bheatha.

’S e an cothrom aig Siogaidh a th’ ann am putan a bhrùthadh.

Tha e airson faighinn chun an tràigh cho luath ’s gu bheil e dìreach gus coiseachd a-mach! Dè cho gòrach ’s a tha sin?

Maggie thinks an agrees that walkin a bit further is a guid thing tae dae if it stoaps ye getting squashed.

It’s Ziggy’s turn tae press the button.

He’s that eager tae get tae the beach that he’s aboot tae step oot!

Hou stupit is that?

Ziggy pressing the pelican crossing control button

Luckily he was holding hands and Andrew pulls him back.

‘We can’t cross the road yet, Ziggy,’ says Andrew. ‘The red man is on.’

Ziggy looks at the traffic lights and sees the red man.

Then he remembers. The red man means stop. He was just so excited that he wasn’t thinking properly.

Gu fortanach bha greim aige air làmh Anndra agus shlaod esan air ais e.

‘Chan urrainn dhuinn a dhol tarsainn an rathaid fhathast, a Shiogaidh, tha Anndra ag ràdh. ‘Tha an duine dearg air fhathast.’

Tha Siogaidh a’ coimhead air na solais rathaid agus a’ faicinn gu bheil an duine dearg air.

An uair sin tha e a’ cuimhneachadh. Tha an duine dearg a’ ciallachadh stad. Bha e dìreach air bhoil agus cha robh e a’ smaoineachadh ceart.

Luckily he was haudin hauns and Andrew pulls him back.

‘We cannae cross the road yet, Ziggy,’ says Andrew. ‘The reid man is oan.’

Ziggy luiks at the traffic lichts an sees the reid man.
Then he minds.

The reid man means stoap. He was jist that excitit that he wasnae thinkin richt.

A photograph of a red man on a pelican crossing

The green man appears.
This time Maggie gets ready to step out.

‘No!’ says Mum firmly.

‘Just because the green man has flashed on, it doesn’t mean we wander out. We have to make sure that all the traffic has stopped.’

‘Some naughty drivers go through red lights,’ says Andrew.

Tha an duine uaine a’ tighinn air.

An turas seo tha Magaidh a’ faighinn deiseil airson coiseachd a-mach.

‘Chan eil fhathast!’ tha Mamaidh ag ràdh gu crosta.

‘Ged a tha an duine uaine air tighinn air, chan eil sin a’ ciallachadh gum faod sinn dìreach coiseachd a-mach air an rathad gun choimhead. Feumaidh sinn dèanamh cinnteach gu bheil an trafaig air fad air stad.’

‘Tha droch dhràibhearan ann a bhios a’ dol tro sholais dhearga,’ tha Anndra ag ràdh.

The green man appears. This time Maggie gets ready tae step oot.

‘No!’ says Mum firmly.

‘Jist because the green man has flashed oan, it doesnae mean we stravaig oot. We hiv tae mak shair that aw the traffic has stoappt.’

‘Some wickit drivers gan throu reid lichts,’ says Andrew.

Mum, Maggie and Andrew watching a car driving through the green man

Ziggy’s eyes widen. He had no idea that there was such a thing as naughty drivers. Naughty drivers who keep going when they’re meant to have stopped!

That’s very, very, very, very, very, very, very naughty.

Tha na sùilean aig Siogaidh a’ fosgladh gu mòr. Cha robh fios aige gun robh a leithid ann ri droch dhràibhearan. Droch dhràibhearan a tha a’ cumail a’ dol nuair bu chòir dhaibh a bhith air stad!

Tha sin uabhasach, uabhasach, uabhasach, uabhasach dona.

Ziggy’s een widen. He had nae idea that there was such a thing as wickit drivers. Wickit drivers who keep gan when they’re meant tae hiv stoappt.

That’s gey, gey, gey, gey, gey, gey wickit.

Mum, Maggie, Andrew and Ziggy watching a car driving through the green man
A green man on a pelican crossing screen and waiting cars

The traffic has all stopped now so it’s safe to cross.

Tha an trafaig air fad air stad a-nis agus mar sin tha e sàbhailte a dhol tarsainn.

The traffic has aw stoppt nou so it’s safe tae cross.

Andrew’s hand clasped in Ziggy’s hand

Andrew, Maggie and Ziggy hold hands really tightly.

Tha Anndra, Magaidh agus Siogaidh a’ cumail greim air làmhan a chèile gu teann.

Andrew, Maggie an Ziggy haud hauns gey tichtly.

They use their ears and their eyes and everyone crosses safely to the other side.

Tha iad a’ cleachdadh an cluasan agus an sùilean agus tha a h-uile duine a’ dol tarsainn chun an taoibh eile gu sàbhailte.

They use their lugs and their een an awbodie crosses safely tae the ither side.

Ziggy talking with his sunglasses on

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ squeals Ziggy and gives Maggie and Andrew a big high five.

‘Dab-a-Zing-a-Zoo!’ squeals Maggie, not getting it quite right.

Sab-a-Diong-a-Dù!’ tha Siogaidh a’ sgiamhail agus tha e a’ toirt High 5 mòr do Mhagaidh agus Anndra.

‘Dab-a-Siong-a-Sù!’ tha Magaidh a’ sgiamhail, ach chan eil i ga fhaighinn dìreach ceart.

‘Zab-a-Ding-a-Doo!’ squecks Ziggy an gies Maggie and Andrew a big high five.

‘Dab-a-Zing-a-Zoo!’ squecks Maggie, No getting it quite richt.

Ziggy and Maggie high five
Mum, Ziggy, Maggie and Andrew holding hands as they walk along the beach

At last they reach the beach.

Mu dheireadh thall, tha iad a’ ruighinn na tràigh.

At last they reach the beach.

Ziggy giggles as soon as his feet hit the sand.
It’s so tickly.

But brilliant!

You can dig holes, write your name and build sandcastles!

Tha Siogaidh a’ dèanamh gàire cho luath ’s a tha a chasan a’ dol air a’ ghainmhich. Tha e cho diogalach

Ach mìorbhaileach!

’S urrainn dhut toill a chladhach d’ ainm a sgrìobhadh agus caistealan gainmhich a thogail!

Ziggy geegles as soon as his feet hit the saun.
It’s that tickly.

But brilliant!

Ye can dig holes, write yer name and build sauncastles!

A photograph of sandcastles and a photograph of Ziggy’s name written in the sand

‘Let’s go for a paddle,’ suggests Mum and the fab four run to the sea.

Ziggy can’t wait to dip his tootsies in the water and runs faster and faster…

Then suddenly stops. ‘C’mon, Ziggy,’ shouts Andrew. But Ziggy doesn’t move a muscle.

‘Red man!’ shouts Ziggy.

‘We have to stop, there’s a red man!’

‘Nach tèid sinn a bhogadh ar casan,’ tha Mamaidh ag ràdh agus tha an ceathrar aca a’ ruith sìos chun na mara.

Tha fadachd air Siogaidh gus am faigh e òrdagan dhan uisge agus tha e a’ ruith nas luaithe agus nas luaithe…….

Agus gu grad tha e a stad. ‘Trobhad, a Shiogaidh!’ tha Anndra ag èigheach. Ach chan eil Siogaidh a’ gluasad òirleach.

’Duine dearg!’ tha Siogaidh ag èigheach.

‘Feumaidh sinn stad. Siud duine dearg!’

‘Let’s gan fir a paddle,’ suggests Mum an the fab fower rin tae the sea.

Ziggy cannae wait tae dip his taes in the watter an rins faster and faster…

Then he stoaps aw o a sudden. ‘C’mon Ziggy,’ shouts Andrew. But Ziggy doesnae move a muscle.

‘Reid man!’ shouts Ziggy.

‘We hiv tae stoap, there’s a reid man!’

Maggie and Andrew running along the beach, as Ziggy stands still

Andrew looks at the man walking towards them and laughs.

‘He’s not a real red man. That’s what happens when you don’t wear any sun cream.’

Ziggy laughs too and then zaps everyone with some more sun cream – just in case!

Tha Anndra a’coimhead air an duine a tha a’ coiseachd gan ionnsaigh le gàire.

‘Chan e fìor dhuine dearg a tha sin. Sin dè thachras mura cuir thu ort ola-grèine!’

Tha Siogaidh a dèanamh gàire cuideachd agus tha e a’ cur ola-grèine a bharrachd air a h-uile duine – dìreach gun fhios!

Andrew luiks at the man wanderin ower tae thim an gaffs.

“He’s no a real reid man. Yun’s whit happens whin ye dinna pit ony sun cream on.”

Ziggy gaffs inaa an zaps awbodie wi mair sun cream – jist in case!

A sunburned man on the beach looking worried
1 / 30
Back to top